arrowหน้าหลัก Sunday, 28 May 2017  
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โครงการฯ ในปี 2558 โครงการฯ ในปี 2558
ผู้ว่าราชการจังหวัด
หน้าหลัก หน้าหลัก
ทำเนียบผู้บริหารจังหวัด ทำเนียบผู้บริหารจังหวัด
ภารกิจผู้ว่าราชการจังหวัด ภารกิจผู้ว่าราชการจังหวัด
ตารางนัดหมายผู้บริหาร ตารางนัดหมายผู้บริหาร
หนังสือแจ้งเวียน/ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วน รายงานการประชุมหัวหน้าส่วน
วาระการประชุมหัวหน้าส่วน วาระการประชุมหัวหน้าส่วน
การประชุม กอ.รมน.จว.สฎ. การประชุม กอ.รมน.จว.สฎ.
หนังสือเวียน/ดาวน์โหลด หนังสือเวียน/ดาวน์โหลด
ปฏิทินการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ปฏิทินการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
ประชุม ศอ.ปส.จ.สฎ. ประชุม ศอ.ปส.จ.สฎ.
วาระ/รายงานการประชุมความมั่นคง วาระ/รายงานการประชุมความมั่นคง

calanda.gif

web link suratthani
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงกลาโหม กระทรวงกลาโหม
กระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง
กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงแรงงาน กระทรวงแรงงาน
กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม
กระทรวงการท่องเที่ยวฯ กระทรวงการท่องเที่ยวฯ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ
กระทรวงพัฒนาสังคมฯ กระทรวงพัฒนาสังคมฯ
ก.เทคโนโลยีสารสนเทศฯ ก.เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
กระทรวงพลังงาน กระทรวงพลังงาน
กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
กระทรวงคมนาคม กระทรวงคมนาคม
สำนักนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี
ศาลยุติธรรม ศาลยุติธรรม
สำนักอัยการสูงสุด สำนักอัยการสูงสุด
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
สำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
รัฐวิสาหกิจ รัฐวิสาหกิจ
องค์กรส่วนท้องถิ่น,ชุมชน องค์กรส่วนท้องถิ่น,ชุมชน
องค์กรอิสระ องค์กรอิสระ
สถาบันทางการศึกษา สถาบันทางการศึกษา
สถาบันทางศาสนา สถาบันทางศาสนา
ธุรกิจ-เอกชน ธุรกิจ-เอกชน
sitemap
ผังเว็บไซต์ ผังเว็บไซต์
บรรยายสรุป
บรรยายสรุปจังหวัด บรรยายสรุปจังหวัด
บรรยายสรุปอำเภอ บรรยายสรุปอำเภอ
ประวัติเมือง ประวัติเมือง
บุคคลสำคัญของจังหวัด บุคคลสำคัญของจังหวัด
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว
การเดินทาง การเดินทาง
โรงแรม-ที่พัก โรงแรม-ที่พัก
Web Link ภาครัฐ
ด้านเศรษฐกิจ ด้านเศรษฐกิจ
ด้านสังคม ด้านสังคม
ด้านการเมืองการปกครอง ด้านการเมืองการปกครอง
ด้านการบริหาร ด้านการบริหาร

about.gif

ประกาศ/คำสั่ง จังหวัด
  รวมเว็บน่าสนใจ ผู้ชม
     ประกาศราชกิจจานุเบกษา ผังเมืองรวมชุมชนเกาะแตน
1038
     การมอบอำนาจของผุ้ว่าราชการจังหวัด ให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดและนายอำเภอ ปฏิบัติราชการแทน (ปรับปรุงใหม่)
4915
     ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง อย่าหลงเชื่อกลุ่มบุคคลโฆษณาแอบอ้างในการจัดสรรที่ดินให้กับราษฎร
1174
     ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่องนโยบายการแก้ปัญหาขยะมูลฝอยของจังหวัด(เพิ่มเติม)
989
     ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง จัดเวทีสาธารณะเพื่อการจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดสุราษฎร์ธานี
784
     ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่องนโยบายการแก้ปัญหาขยะมูลฝอยของจังหวัด
936
     การเช่าที่ราชพัสดุในความรับผิดชอบของธนารักษ์พื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี
1136
     การเปลี่ยนแปลงราคาอัตราค่าโดยสารเรือประจำทาง เส้นทางดอนสัก - เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
1551
     ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง นโยบายการอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารเพื่อขยายสาขาของธุรกิจค้าปลีก ค้าส่ง สมัยใหม่
971
     ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกฯ เรื่อง ประกาศอัตราค่าโดยสารรถโดยสารประจำทาง (รถตุ๊ก ๆ) ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
1097
     ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง การปรับลดราคาอัตราค่าโดยสารเรือประจำทาง
989
     ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกฯ เรื่อง กำหนดอัตราค่าขนส่ง (ค่าโดยสาร) ของรถโดยสารประจำทางหมวด 1 และ 4 ภายในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี
939
     ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง นโยบายการอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงการใช้อาคารฯ
1089
     ตัวอย่างร่างเทศบัญญติ เรือง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดฯ
1612
 
top of page

จัดทำโดยสำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี
โทรศัพท์ 0-77272-926 โทรสาร 0-77282-175
E-mail webmaster@suratthani.go.th
ความละเอียดหน้าจอที่ 800X600 pixels
Power By Mambo Open Source