อำนาจหน้าที่ส่วนราชการ

- สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี

- ที่ทำการปกครองจังหวัดสุราษฎร์ธานี

          - ภารกิจกลุ่มงานปกครอง

          - ภารกิจกลุ่มงานความมั่นคง

- ภารกิจกลุ่มงานการเงินและบัญชี

          - ภารกิจกลุ่มงานอำนวยความเป็นธรรม

- สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

- สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี

- สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี

- สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี

- สำนักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี

- สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

- สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี

- สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี

- สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

- สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี

- สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี  

- สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี

- สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

- สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี

- สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี

- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี

- สำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี

- สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี

- สำนักงานพลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี

- สำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี

- สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

- สำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี

- สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี

- สำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี

- สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี

- สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี

- สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี

- สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี

- สำนักงานแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี

- สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

- เรือนจำอำเภอเกาะสมุย

- เรือนจำอำเภอไชยา