การจัดทําแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาจังหวัดสุราษฏร์ธานี ระยะ 20 ปี

  *** แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 - 2579) ฉบับสมบูรณ์ ***
  การจัดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 - 2579) download ที่นี่
  1. แบบรายงานประกอบการจัดทำยุทธศาสตร์การ พัฒนาจังหวัดระยะ 20 ปี
  2. แบบรายงานสรุปผลการนำเสนอ 8 ด้าน
  3. แบบวิเคราะห์ SWOT ระยะ 20 ปี

  การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

  สิ่งที่ส่งมาด้วยประกอบการจัดทำแผนปฎิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2563   Download ที่นี่

  1. บัญชีโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ.2561 - 2565) ที่ขอรับสนับสนุนงบประมาณจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

  2. แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการและแบบจำแนกงบรายจ่าย

  3. บัญชีโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ. 2561-2565) ที่ขอรับการสนับสนุนจากกระทรวง/กรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

  4. แบบโครงการย่อ

  การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

  ** แผนพัฒนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี (พ.ศ.2561 - 2564) ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ***

  แบบฟอร์มประกอบการจัดทำข้อมูลโครงการตามแผนปฎิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2562   Download ที่นี่

  1. บัญชีโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ที่ขอสนับสนุนงบประมาณจังหวัด

  2. บัญชีโครการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ที่ขอสนับสนุนงบประมาณตามภารกิจ (Function)

  3. แบบ จ.2 แบบข้อมูลพื้นฐานโครงการและแบบจำแนกงบรายจ่าย

  4. แบบ จ.3 และแบบโครงการอย่างย่อ

  Copyright 2021 กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด