สิ่งที่ส่งมาด้วยประกอบการจัดทำแผนปฎิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2563   Download ที่นี่

1. บัญชีโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ.2561 - 2565) ที่ขอรับสนับสนุนงบประมาณจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

2. แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการและแบบจำแนกงบรายจ่าย

3. บัญชีโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ. 2561-2565) ที่ขอรับการสนับสนุนจากกระทรวง/กรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

4. แบบโครงการย่อ

*** แผนพัฒนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี (พ.ศ.2561 - 2564) ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ***

 

แบบฟอร์มประกอบการจัดทำข้อมูลโครงการตามแผนปฎิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2562   Download ที่นี่

1. บัญชีโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ที่ขอสนับสนุนงบประมาณจังหวัด

2. บัญชีโครการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ที่ขอสนับสนุนงบประมาณตามภารกิจ (Function)

3. แบบ จ.2 แบบข้อมูลพื้นฐานโครงการและแบบจำแนกงบรายจ่าย

4. แบบ จ.3 และแบบโครงการอย่างย่อ

* การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2563

1.  หนังสือ ว 1620 ลว 25 กพ 63
2.  สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 แผนบริหารความเสี่ยงปี 2563
3.  สิงที่ส่งมาด้วย 2 แบบรายงานรายละเอียดกิจกรรมการดำเนินงานตามแผนฯ
4.  สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 แบบรายงานกิจกรรมการดำเนินงานตามแผนฯ

 

* การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2562

 

* การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2561

* การดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2561  คลิกที่นี่

1. แผนบริหารจัดการความเสี่ยงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2561 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

2. แบบรายละเอียดกิจกรรมการดำเนินงานตามแผนฯ

3. แบบรายงานกิจกรรมการดำเนินงานตามแผนฯ

การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ.2561 - 2565) (ฉบับทบทวน)                  download ที่นี่
*** สิ่งที่ส่งมาด้วยตามหนังสือจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ด่วนที่สุด ที่ สฎ 0017.2/ว 7004 ลงวันที่ 7 กันยายน 2561
เรื่อง  การทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ.2561 - 2565) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

 

***   สิ่งที่ส่งมาด้วยตามหนังสือจังหวัดสุราษฎร์ธานี                                        download ที่นี่
ด่วนที่สุด ที่ สฎ 0017.2/ว 6372  ลงวันที่  16 สิงหาคม  2561 
เรื่อง การทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ.2561 - 2564) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 

การจัดทำร่างแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ.2561 - 2564 ฉบับทบทวน                    download ที่นี่

1.  กรอบทิศทางตามร่างการพัฒนาจังหวัด (พ.ศ.2561 - 2564) ฉบับทบทวน

     -  กรอบทิศทางตามร่างยุทธศาสตร์จังหวัดสุราษฎร์ธานี (พ.ศ.2561 - 2564) ฉบับทบทวน

     -  แบบฟอร์ม จ.1 , จ.1-1

2.  การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ.2557 - 2560) ระดับเป้าประสงค์

     -  บัญชีส่วนราชการและการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ.2557 - 2560)

     -  แบบรายงานผลการดำเนินงานระดับเป้าประสงค์ตามแผนพัฒนาจังหวัด

*** แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสุราษฎร์ธานีระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 - 2579) ฉบับสมบูรณ์ ***

 

การจัดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสุราษฎร์ธานีระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 - 2579)  download ที่นี่

1.  แบบรายงานประกอบการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดระยะ 20 ปี

2.  แบบรายงานสรุปผลการนำเสนอ 8 ด้าน

3.  แบบวิเคราะห์ SWOT ระยะ 20 ปี

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติการด้านแผนและงบประมาณจังหวัด

กิจกรรม จัดกระบวนการระดมความคิดเพื่อทบทวนทิศทางพัฒนาจังหวัดระยะที่ 1 ระหว่างวันที่ 15 - 16 กุมภาพันธ์ 2561

เอกสารประกอบการบรรยาย  อ.ธนาวิชญ์  และ  อ.ประเสริฐ

 

 

   

            

Copyright 2011 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติการด้านแผนและงบประมาณจังหวัด.
Free Joomla Theme by Hostgator