arrowหน้าหลัก Sunday, 28 May 2017  


แบบข้อมูลโครงการฯ ปี 2561 (แผนพัฒนาภาค)
ตราสัญลักษณ์พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559
S__50421793.jpg
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โครงการฯ ในปี 2558 โครงการฯ ในปี 2558
ผู้ว่าราชการจังหวัด
หน้าหลัก หน้าหลัก
ทำเนียบผู้บริหารจังหวัด ทำเนียบผู้บริหารจังหวัด
ภารกิจผู้ว่าราชการจังหวัด ภารกิจผู้ว่าราชการจังหวัด
ตารางนัดหมายผู้บริหาร ตารางนัดหมายผู้บริหาร
  ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559

  ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (งบจังหวัด)

  ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (งบกลุ่มจังหวัด)

  ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ปีงบประมาณ 2559
หนังสือแจ้งเวียน/ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วน รายงานการประชุมหัวหน้าส่วน
วาระการประชุมหัวหน้าส่วน วาระการประชุมหัวหน้าส่วน
การประชุม กอ.รมน.จว.สฎ. การประชุม กอ.รมน.จว.สฎ.
หนังสือเวียน/ดาวน์โหลด หนังสือเวียน/ดาวน์โหลด
ปฏิทินการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ปฏิทินการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
ประชุม ศอ.ปส.จ.สฎ. ประชุม ศอ.ปส.จ.สฎ.
วาระ/รายงานการประชุมความมั่นคง วาระ/รายงานการประชุมความมั่นคง

calanda.gif

web link suratthani
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงกลาโหม กระทรวงกลาโหม
กระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง
กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงแรงงาน กระทรวงแรงงาน
กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม
กระทรวงการท่องเที่ยวฯ กระทรวงการท่องเที่ยวฯ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ
กระทรวงพัฒนาสังคมฯ กระทรวงพัฒนาสังคมฯ
ก.เทคโนโลยีสารสนเทศฯ ก.เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
กระทรวงพลังงาน กระทรวงพลังงาน
กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
กระทรวงคมนาคม กระทรวงคมนาคม
สำนักนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี
ศาลยุติธรรม ศาลยุติธรรม
สำนักอัยการสูงสุด สำนักอัยการสูงสุด
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
สำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
รัฐวิสาหกิจ รัฐวิสาหกิจ
องค์กรส่วนท้องถิ่น,ชุมชน องค์กรส่วนท้องถิ่น,ชุมชน
องค์กรอิสระ องค์กรอิสระ
สถาบันทางการศึกษา สถาบันทางการศึกษา
สถาบันทางศาสนา สถาบันทางศาสนา
ธุรกิจ-เอกชน ธุรกิจ-เอกชน
sitemap
ผังเว็บไซต์ ผังเว็บไซต์
บรรยายสรุป
บรรยายสรุปจังหวัด บรรยายสรุปจังหวัด
บรรยายสรุปอำเภอ บรรยายสรุปอำเภอ
ประวัติเมือง ประวัติเมือง
บุคคลสำคัญของจังหวัด บุคคลสำคัญของจังหวัด
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว
การเดินทาง การเดินทาง
โรงแรม-ที่พัก โรงแรม-ที่พัก
Web Link ภาครัฐ
ด้านเศรษฐกิจ ด้านเศรษฐกิจ
ด้านสังคม ด้านสังคม
ด้านการเมืองการปกครอง ด้านการเมืองการปกครอง
ด้านการบริหาร ด้านการบริหาร
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน
ลืมรหัสผ่าน?
ผู้เข้าชมในขณะนี้
ขณะนี้มี 21 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

about.gif

flower.jpg
รองผวจ.สุราษฎร์ธานีติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาผักตบชวา ระดับจังหวัด icon_new7.gif
เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องนางยวน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายศุภวัชร ศักดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประชุมคณะทำงานเพื่อปฏิบัติการแก้ไขปัญหาผักตบชวา ระดับจังหวัด ครั้งที่ 3/2560 พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อสรุปผลการการกำจัดผักตบชวา และบูรณาการแผนการกำจัดผักตบชวา ประจำปี 2560 และพิจารณาติดตามความก้าวหน้าการแต่งตั้งคณะทำงานแก้ไขปัญหาผักตบชวา ระดับแหล่งน้ำและจัดตั้งชมรมคนริมน้ำ และติดตามความก้าวหน้าการกำจัดผักตบชวาในแหล่งน้ำส่วนที่เหลือ โดยกำหนดพื้นที่ในการดำเนินการกำจัดผักตบชวาบริเวณบึงขุนทะเล โดยจัดกิจกรรม Kick off รณรงค์เปิดโครงการรูปแบบประชารัฐ ประชารัฐร่วมใจ คลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวา
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู icon_new7.gif
นายวรศาสน์ อภัยพงษ์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ นำคณะลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อติดตามมความก้าวหน้าการรก่อสร้างโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบ่อถ่านศิลา ต.ม่วงพรมคร อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นแหล่งน้ำมีขนาดความจุน้ำ 132,900 ลบ.ม. ใช้ประโยชน์สำหรับการอุปโภคบริโภคของประชาชน จำนวน 432 ครัวเรือน และส่งน้ำช่วยพื้นที่การเกษตรของเกษตรกร จำนวน 3,028 ไร่ สำหรับโครงการดังกล่าว ใช้งบประมาณการก่อสร้าง จำนวน 7,620,000 บาท เป็นปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ซึ่งการดำเนินงานไปด้วยความเรียบร้อย ล่าสุดพบว่ามีความคืบหน้าแล้วกว่า 95 % ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ในเร็วๆ นี้
การฝึกอบรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน icon_new7.gif
เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 นายวิชวุทย์ จินโต รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทานจำนวน 7 แบบภายใต้โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน จ.สุราษฎร์ธานี ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา สุราษฎร์ธานี เพื่อทูลเกล้า ทูลกระหม่อมถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยจังหวัดสุราษฎร์ธานีกำหนดเป้าหมายประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ไว้ 600000 ช่อ
รองผวจ.สุราษฎร์ธานีร่วมประชุมชุมชนคุณธรรมขับเคลื่อนด้วยพลังบวรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2560 icon_new7.gif
วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมเมืองคนดี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายจิรศักดิ์ ชัยฤทธิ์ ชัยฤทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประชุมชุมชนคุณธรรมขับเคลื่อนด้วยพลังบวร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2560 พร้อมส่วนราชการ นักวิชาการวัฒนธรรมประจำทุกอำเภอ ผู้นำศาสนสถานชุมชนคุณธรรม จำนวน 57 รูป ผู้นำชุมชนจำนวน 57 คน นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติหน้าที่ที่จังหวัด จำนวน 7 คน เพื่อร่วมขับเคลื่อน บวร บ้าน วัด โรงเรียน และร่วมสร้างสังคมคุณธรรม เพื่อให้ประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรม ดำเนินชีวิตตามหลักธรรมทางศาสนา น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมความเป็นไทย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า สำหรับจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีศาสนสถานเข้าร่วมเป็นเครือข่ายชุมชนคุณธรรมขับเคลื่อนด้วยพลังบวร จำนวน 75 แห่ง ซึ่งเป็นศาสนาสถานลานธรรม ลานวิถีไทย 17 แห่ง ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชย์ พิพิธเมืองคนดี 1 แห่ง หมู่บ้านวัฒนธรรมสร้างสรรค์ บ้านคลองเสียว 1 แห่ง และศาสนสถานที่คัดเลือกใหม่ 57 แห่ง โดยกรมการศาสนาได้จัดงบประมาณให้จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อดำเนินการ 57 แห่ง ๆละ 8,000 บาท.
สุราษฎร์ธานีจัดกิจกรรมทำความสะอาด (Big Cleaning Day) สร้างจิตสำนึกลดปริมาณขยะ icon_new7.gif
เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 นายจิรศักดิ์ ชัยฤทธิ์ ชัยฤทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยนายธีระกิจ หวังมุฑิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ร่วมเปิดกิจกรรมทำความสะอาดใหญ่ (Big Cleaning Day) ตามโครงการถนนสวย "สุราษฎร์ - พุนพิน สวย สะอาด ไร้ขยะ" โดยสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี ดำเนินการจัดขึ้นและมีพิธีเปิดพร้อมกันจำนวน 3 จุด คือ ที่สนามข้างโรงแรมวังใต้ บริเวณหน้าเทศบาลวัดประดู่ และแยก กม.0 อ.พุนพิน ซึ่งแต่ละจุดมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาสาสมัคร กว่า 300 คน ร่วมรวมพลังรณรงค์ให้ความรู้ และสร้างจิตสำนึกในการลดปริมาณขยะ การคัดแยกขยะ การรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยบริเวณถนน โดยการเดินรณรงค์แจกใบปลิว/แผ่นพับ เสียงตามสายในการรณรงค์ให้ความรู้การจัดการขยะ การคัดแยก การจัดการสิ่งกีดขวางทางเท้า พร้อมกันนี้ได้ช่วยกันกวาดล้างถนน จากบริเวณหน้าวังใต้ เขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ไปตามถนนสาย สุราษฎร์ – พุนพิน ร่วมระยะทางกว่า 10 กิโลเมตร โดยมีการปล่อยขบวนรถขยะปลอดภัย จำนวน 13 คัน เพื่อนำขยะไปกำจัด ณ สถานที่กำจัดขยะ ต.ท่าโรงช้าง อ.พุนพิน ด้วย.
เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี เยี่ยมเยียนครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์อุทกภัย
เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 นางสินีนาฏ อินทร์นาค นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมาย นางบังอร สุวรรณทิพย์ กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อม สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เยี่ยมครอบครัวผู้เสียชีวิต จากเหตุการณ์อุทกภัย ระหว่างวันที่ ๑ ธันวาคม - ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ จำนวน ๒ ครอบครัว มอบข้าวสาร จำนวน ๓ กระสอบๆละ ๑๕ กก. ๑.ครอบครัวนางนงค์เยาว์ ฆาร เสียชีวิตจากถูกกระแสน้ำพัดพาสูญหาย เยี่ยมครอบครัวที่ บ้านเลขที่ ๔ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบางสวรรค์ อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๒.ครอบครัวเด็กหญิงรุ่งรัศมี แก้วเรียง เสียชีวิตจากการจมน้ำ เยี่ยมครอบครัวที่ บ้านเลขที่ ๗/๒ หมู่ที่ ๕ ตำบลอิปัน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 หน้าถัดไป > หน้าสุดท้าย >>

ผลลัพธ์ 1 - 11 จาก 363
60CPN.jpg

 


eauction.jpg

a1.jpg

k9.jpg

ภาพเสด็จฯจังหวัดสุราษฎร์ธานี


นายอวยชัย อินทร์นาค
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

poc.jpg

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
วิสัยทัศน์ วิสัยทัศน์
แผนงานโครงการ แผนงานโครงการ
รายงานประจำปี รายงานประจำปี
คำรับรองการปฏิบัติราชการ คำรับรองการปฏิบัติราชการ
ผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
ข้อมูลสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด ข้อมูลสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด
แผนพัฒนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี (พ.ศ2557-2560) แผนพัฒนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี (พ.ศ2557-2560)
แผนพัฒนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี (พ.ศ2557-2560) ฉบับทบทวน แผนพัฒนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี (พ.ศ2557-2560) ฉบับทบทวน
แบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 แบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สรุปประเด็นการประชุมหารือข้อราชการประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 5/2559 เมือวันที่ 29 มกราคม 2559 สรุปประเด็นการประชุมหารือข้อราชการประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 5/2559 เมือวันที่ 29 มกราคม 2559
แบบฟอร์มประกอบการจัดทำข้อมูลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2561 แบบฟอร์มประกอบการจัดทำข้อมูลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2561
แผนพัฒนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับปรับปรุง แผนพัฒนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับปรับปรุง
แผนพัฒนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี (พ.ศ.2557-2560) ฉบับทบทวนใหม่ (รอบปี พ.ศ.2560) แผนพัฒนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี (พ.ศ.2557-2560) ฉบับทบทวนใหม่ (รอบปี พ.ศ.2560)
ตัวชี้วัดเศรษฐกิจ-การคลัง
รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP)
ราคายางพาราวันนี้
   rubber.gif
ราคาปาล์มวันนี้
top of page

จัดทำโดยสำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี
โทรศัพท์ 0-77272-926 โทรสาร 0-77282-175
E-mail webmaster@suratthani.go.th
ความละเอียดหน้าจอที่ 800X600 pixels
Power By Mambo Open Source