Accessibility Tools

A A A

facebook  youtube

  • หน้าแรก
  • การจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  • สนง.โยธาธิการและผังเมือง จว.สฎ. ประกาศร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำตาปี เทศบาลตำบลย่านดินแดง หมู่ที่ 1 ตำบลอิปัน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี(ตอน 2) ความยาวไม่น้อยกว่า 110 เมตร 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

Copyright © 2021  www.suratthani.go.th