Accessibility Tools

A A A

facebook  youtube

  • หน้าแรก
  • การจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  • สนง.โยธาธิการและผังเมือง จว.สฎ. ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำตาปี เทศบาบตำบลย่านดินแดง ม.1 ต.อิปัน อ.พระแสง จ.สฎ. (ตอน 3) ความยาวไม่น้อยกว่า 164 เมตร 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

Copyright © 2021  www.suratthani.go.th