Accessibility Tools

A A A

facebook  youtube

  • หน้าแรก
  • การจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  • สนง.โยธาธิการและผงังเมือง จ.สฎ. ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองพุมดวง บริเวณวัดบางสาววราราม บ้านบางสาว ม.2 ต.เขาวง อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี ความยาวไม่น้อยกว่า 80 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

Copyright © 2021  www.suratthani.go.th