แนวทางการปฎิบัติราชการ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

แถลงแนวทางการปฎิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายวิชวุทย์  จินโต

วันที่ 8  มีนาคม  2564  เวลา 11.30 น. ณ ห้องเมืองคนดี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

                                 

Copyright 2021 กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด