บุคลากร

นายสนั่น ณ นุวงษ์

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด โทร. 077-272926 ต่อ 65023

นายวิพากษ์ ศรีมีชัย

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ โทร. 077-272926 ต่อ 65145

นางสาวอรทัย จุลนพ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ โทร. 077-272926 ต่อ 65145

นางสาวโสภาวรรณ โพธิ์โพ้น

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ โทร. 077-272926 ต่อ 65033

นางสาวสิริกานต์ ทรัพย์มี

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฎิบัติการ โทร. 077-272926 ต่อ 65414

นางสาวสัณห์จุฑา เหมาะประมาณ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฎิบัติการ โทร. 077-272926 ต่อ 65124

นางสาวประภาศรี รักษ์บางแหลม

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ โทร. 077-272926 ต่อ 65145

นางสาวเสาวลักษณ์ เมืองพร้อม

พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน โทร. 077-272926 ต่อ 65124

Copyright 2021 กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด